GDPR

Zásady zpracování osobních údajů

Níže naleznete povinnou informaci, jak společnost Partners zpracovává osobní údaje klientů, včetně všech podrobností a seznamu zpracovatelů osobních údajů u Partners.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ KLIENTŮ PARTNERS

 1. Identifikační a kontaktní údaje správce

Partners Financial Services, a.s.

IČ: 276 99 781

Se sídlem Türkova 2319/5b, 149 00  Praha 4 – Chodov

Tel.: 800 63 63 63, e-mail: info@partners.cz

(dále jen „Partners“)

 1. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

e-mail: poverenecOU@partners.cz

korespondenční adresa: Türkova 2319/5b, 149 00  Praha 4 – Chodov

 1. Účely a právní důvody zpracování

3.1. Plnění smlouvy

Osobní údaje zpracováváme před uzavřením smlouvy ke kontaktu s Vámi na základě projevení zájmu o naše služby a dále pro účely plnění povinností vyplývajících z uzavřeného smluvního vztahu (podepsaná Analýza) v rozsahu našeho závazku uvedeného v části Zásady spolupráce. Právním důvodem je článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení, tedy plnění uzavření smlouvy, nebo opatření nezbytná před uzavřením smlouvy.

3.2. Plnění právní povinnosti

Při poskytování našich služeb jsme vázáni povinnostmi stanovenými právními předpisy (jejichž výčet je uveden níže) a právním důvodem takového zpracování je článek 6 odst. 1 písm. c) Nařízení, tedy plnění právní povinnosti:

 • z.č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti ve vztahu k identifikaci a kontrole klienta;
 • z.č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích ve vztahu k plnění povinností pojišťovacího zprostředkovatele;
 • z.č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu ve vztahu k plnění povinností investičního zprostředkovatele;
 • z.č. 257/2006 Sb., o spotřebitelském úvěru ve vztahu k plnění povinnosti samostatného zprostředkovatele spotřebitelského úvěru;
 • z.č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření ve vztahu k plnění povinností zprostředkovatele doplňkového penzijního spoření.

Veškeré výše uvedené právní povinnosti spočívají zejména v nastavení parametrů, které mají zajistit řádné poskytnutí služby.

3.3. Oprávněný zájem

Osobní údaje zpracováváme na základě právního důvodu dle článku 6 odst. 1 písm. f), tedy z důvodu našeho oprávněného zájmu, který spatřujeme v následujících účelech zpracování:

 • Přímý marketing (zasílání obchodních sdělení)
 • Možnost hájit naše práva v případě nespokojenosti s našimi službami (stížnosti, soudní či mimosoudní řešení sporů, uplatnění práva z odpovědnosti za škodu)
 • Prokázání splnění našich zákonných povinností

3.4. Partners jako zpracovatel

Protože podstatnou naší služby je zprostředkování určitého finančního produktu, jsme u většiny zpracovávaných osobních údajů jak jejich správcem (naše účely i právní důvody zpracování jsou vymezeny výše), tak i zpracovatelem pro jednotlivé konkrétní obchodní partnery.

3.5. Zvláštní kategorie osobních údajů

Zejména v oblasti životního pojištění, nebo pojištění úrazu a nemoci zpracováváme i zvláštní kategorie osobních údajů, kterými jsou informace o zdravotním stavu, které jednotlivé pojišťovny i my, jako zprostředkovatel pojištění, nezbytně potřebujeme k řádnému poskytnutí služby.

Přestože při využití technologie biometrického podpisu získáváme biometrické údaje, jako tah, tlak, rychlost podpisu a jiné, tyto údaje ihned po získání zašifrujeme a uchováváme v zašifrované podobě, tedy s nimi nijak nepracujeme. Část klíče nutného k rozšifrování získáme od poskytovatele této služby pouze na vyžádání v případě, kdy potřebujeme prokázat pravost podpisu, tedy v souladu s článkem 9 odst. 2 písm. f) Nařízení, pro určení, výkon a obhajobu právních nároků.

 1. Rozsah a způsob zpracování osobních údajů

Zpracováváme osobní údaje, které klient poskytne při telefonických, e-mailových, či osobních konzultacích s poradci. Osobní údaje zpracováváme manuálně i automatizovaně, přičemž osobní údaje, které jsou vyplňovány v rámci formulářů Partners jsou zpravidla i dále systematicky zpracovávány v interních systémech společnosti.

Jedná se zejména o následující kategorie osobních údajů:

 • Identifikační údaje (jméno a příjmení, rodné příjmení, rodné číslo, datum narození, místo a země narození, národnost, informace týkající se průkazu totožnosti)
 • Kontaktní údaje (např. trvalá adresa, korespondenční adresa, telefonní čísla, e-mail)
 • Údaje o stavu, rodině, zaměstnání (např. rodinný stav, děti, jiné závislé osoby, vzdělání, údaje o zaměstnání, PEP)
 • Elektronické údaje (např. IP adresy, časy připojení, vygenerovaná a zaslaná hesla, zašifrovaná biometrická data, grafická podoba podpisu, cookies)
 • Finanční informace (např. příjmy, hotovost, výdaje, číslo bankovního účtu)
 • Potřeby a přání (např. údaje o majetku, údaje o jiných smlouvách na finanční produkty, plány do budoucna, aktuální životní situace, investiční dotazník)
 • Odvozené údaje (např. jméno poradce, navržené řešení, ID klienta)
 • Zvláštní kategorie osobních údajů (údaje o zdravotním stavu)

Osobní údaje vyplněné na formulářích obchodních partnerů (které mohou být shodné s osobními údaji, které zpracováváme jako správce) zpracováváme jako zpracovatel dle instrukcí a pokynů těchto obchodních partnerů.

 1. Příjemci osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme sami i prostřednictvím zpracovatelů, kterými jsou zejména naši poradci. Aktuální seznam poradců působících pro Partners naleznete na stránkách našeho dohledového orgánu, kterým je Česká národní banka (www.cnb.cz) v sekci „Seznamy a evidence“, podsekci „Seznamy regulovaných a registrovaných subjektů“.

Dalšími zpracovateli jsou dodavatelé různých služeb, jejichž seznam naleznete v samostatné příloze.

Osobní údaje může předávat i jiným správcům, a to vždy pro účely plnění právní povinnosti, zejména povinnosti poskytnout součinnost orgánům státní správy (Policie České republiky, soudy, exekutoři, správci konkursní podstaty, Finanční úřad, Finančně-analytický úřad apod.).

 1. Přenos do třetích zemí

Osobní údaje zpracováváme výhradně v České republice a nedochází k přenosu do zemí EU ani do třetích zemí.

 1. Doba uložení

Osobní údaje týkající se zprostředkovatelské činnosti zpracováváme po dobu trvání našeho smluvního vztahu (navázaného podpisem Analýzy) a ještě 10 let po jeho ukončení.

Jednotlivé produktové smlouvy, které jsme zprostředkovali, zpracováváme po dobu jejich platnosti a ještě 10 let od jejich ukončení.

V případě, že projevíte zájem o naše služby (zašlete nám kontakt), zpracováváme tyto osobní údaje po dobu 3 měsíců, nebo dokud nepotvrdíte, že o naše služby nemáte zájem, pokud je tato lhůta kratší.

Pokud se však dohodneme na schůzce s poradcem, či nás např. požádáte abychom vás kontaktovali později, zpracováváme osobní údaje bez podpisu Analýzy (podepsání smlouvy) nejdéle po dobu 1 roku.

 1. Práva klientů ve vztahu ke zpracování osobních údajů

8.1. Obecně k uplatnění práv

Pro uplatnění jakéhokoliv z vašich práv kontaktujte prosím Pověřence pro ochranu osobních údajů písemně na e-mailové adrese poverenecOU@partners.cz, nebo na adrese Türkova 2319/5b, 149 00  Praha 4 – Chodov.

Vaši žádost se budeme snažit vyřídit do 30 dnů od jejího obdržení. Informace poskytujeme primárně v elektronické podobě, pokud nepožádáte o jiný způsob podání informace.

Musíme si být jisti, že v daném případě komunikujeme skutečně s daným subjektem údajů (klientem), proto se může stát, že za účelem vyřízení žádosti budeme vyžadovat ověření vaší identity, a to způsobem odpovídajícím dané situaci.

8.2. Přístup

Máte právo od nás získat potvrzení, zda a které vaše osobní údaje zpracováváme. Protože v některých případech můžeme zpracovávat velké množství osobních údajů, můžeme vám nejdříve poskytnout informace obecnějšího charakteru a požádat o upřesnění, konkrétně kterých informací nebo činností zpracování se vaše žádost týká. Máte právo získat kopie nebo výpis zpracovávaných osobních údajů.

V případě žádostí o přístup, které jsou rozsáhlé, opakované nebo zjevně šikanózní máme právo na úhradu přiměřených nákladů a v krajních případech právo vaší žádosti nevyhovět.

8.3. Oprava

Pokud zjistíte, že zpracováváme neúplné nebo nepřesné osobní údaje, informujte prosím Pověřence pro ochranu osobních údajů.

Než provedeme opravu, je možné, že si vyžádáme informace k ověření opravovaného nebo doplňovaného osobního údaje. V takovém případě máte právo na omezení zpracování osobních údajů do vyřízení žádosti.

8.4. Výmaz

Máte právo zažádat o výmaz svých osobních údajů, pokud jste přesvědčeni, že osobní údaje již nepotřebujeme k účelům vyjmenovaným výše v bodě 3, osobní údaje zpracováváme protiprávně, nebo nám povinnost vymazat vaše osobní údaje ukládá právo Evropské unie nebo České republiky.

8.5. Omezení zpracování

Vedle omezení zpracování osobních údajů, které provedeme do doby vyřízení žádosti o opravu nebo doplnění vašich osobních údajů, můžete žádat o omezení zpracování i v níže uvedených případech:

 • Jste přesvědčeni, že zpracování osobních údajů je protiprávní, ale nechcete uplatnit své právo na výmaz, ale uplatňujete pouze právo na omezení zpracování;
 • Chcete aby Partners zpracovávala vaše osobní údaje i po uplynutí doby uložení (dle bodu 7), protože tyto osobní údaje budete potřebovat pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků

8.6. Námitka vůči zpracování

Pokud jste přesvědčeni, že zpracování osobních údajů za účelem oprávněných zájmů Partners nadmíru zasahuje do vašich práv (bod 3.3. výše), můžete uplatnit námitku vůči takovému zpracování osobních údajů.

V takovém případě musíme provést posouzení, zda oprávněné důvody Partners převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Do doby vyřízení žádosti provedeme omezení zpracování a v případě, že zjistíme, že nás oprávněný zájem není dostatečně velký, vaše osobní údaje anonymizujeme. V opačném případě vás budeme informovat o způsobu vyřízení.

8.7.  Přenositelnost

Pokud jste nám poskytl/a osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a tyto osobní údaje zpracováváme pro účely plnění smlouvy, máte právo požádat Partners aby tyto osobní údaje ve strojově čitelném formátu předal jinému správci, nebo si je sám/sama nechat poskytnout.

Toto právo lze uplatnit pouze ve vztahu k portálu MojePartners, kde bude tato funkcionalita zpřístupněna.

 1. Právo odvolat souhlas

Nezpracováváme osobní údaje na základě souhlasu, ale z jiných právních důvodů, proto nemáte právo souhlas odvolat.

 1. Právo podat stížnost

V případě, že Vaši žádost, stížnost či jiný podnět ke zpracování osobních údajů nevyřídíme k Vaší spokojenosti, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz

 1. Povinnost poskytnout osobní údaje

Poskytnutí vyžadovaných osobních údajů je nezbytné pro řádné poskytnutí služby.

Neposkytnutí některých osobních údajů může mít za následek povinnost Partners (či obchodního partner pro kterého působí Partners jako zprostředkovatel, a tedy zpracovatel osobních údajů) odmítnout poskytnout danou konkrétní službu, případně může mít vliv na kvalitu poskytnuté služby.

 1. Automatizované rozhodování včetně profilování

Nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování.

SEZNAM ZPRACOVATELŮ

Příloha Informací o zpracování osobních údajů klientů Partners

 

Partners poskytuje své služby zejména prostřednictvím poradců (působících jako vázaní zástupci investičního zprostředkovatele, podřízení pojišťovací zprostředkovatelé, zprostředkovatelé jiných finančních produktů), kteří jsou osoby samostatně výdělečně činnými.  Ve vztahu ke zpracování osobních údajů se jedná o zpracovatele.

Jednotliví poradci se při kontaktu s Vámi identifikují a součástí písemných podkladů, které od nás/nich získáváte jsou i registrační čísla v registru České národní banky.

Aktuální seznam všech spolupracujících poradců naleznete na stránkách České národní banky (www.cnb.cz) v sekci Seznamy a evidence, podsekci Seznamy regulovaných a registrovaných subjektů.

Další zpracovatelé jsou jmenovitě uvedeni níže

Název Oblast
A-WebSys, spol. s r. o. 26910560 IT služby
FreshFlow Systems s.r.o. 24299057 IT služby
NETHOST s.r.o. 26226979 IT služby
Etnetera a.s. 25103814 IT služby
Inveo.cz s.r.o. 28541669 IT služby
Via Aurea, s.r.o. 26257700 IT služby

V Praze dne 25. 5. 2018

Partners Financial Services, a.s.